เมนู

ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมบ้านฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 Big Happiness สุข..ยกบ้าน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา My Green Town ได้จัดงานมหกรรมบ้านฉะเชิงเทราครั้งที่ 4 Big Happiness สุข..ยกบ้าน ขึ้น ณ BFC Club House Double A เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ให้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พร้อมลุ้นโชคกว่า 100 รางวัล อาทิ รถยนต์ Honda Jazz, รถจักรยานยนต์ Zoomer X,ทองคำหนัก 10 บาท และอื่นๆอีกหลายรางวัล

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมหกรรมบ้านฉะเชิงเทราครั้งที่ 4 Big Happiness สุข..ยกบ้าน

ผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์ Honda Jazz จำนวน 1 รางวัล
คุณนนทพันธ์ ทินเต

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณนฤดี ภักดีราษฎร์

ผู้ที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Zoomer X จำนวน 4 รางวัล
1. คุณสลิด สมมุติ
2. คุณนฤมล หลวงรักษ์
3. คุณวิชุดา ทองคำ
4. คุณอนัญญา วิวาสุข

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณพงษ์ศักดิ์ สุขเติบ
2. คุณสุภัสชรีย์ ตุลาพันธุ์
3. คุณปรีชา เงินเต็ม
4. คุณยุพา คุณบิดา
5. คุณสายชล แวดวงษ์
6. คุณวณิช ติดพรม
7. คุณสุดาพร วงขิง
8. คุณรุ่งโรจน์ ยงพิทักษ์ธรรม
9. คุณพชมนฑ์ วิญญาณ
10. คุณคีรีวัลย์ ภักดีวงษ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล
1. คุณชัยรัตน์ โพธิ์ชัย
2. คุณละมุน โพธิ์นางรอง
3. คุณวราภรณ์ ปราบงูเหลือม
4. คุณศิริขวัญ ดิษฐ์ปรีชา
5. คุณชัยวัฒน์ สุทธิจันทร์
6. คุณณัฐชญาดา โพธิ์เขียว
7. คุณวิรัตน์ พงษ์สระพัง
8. คุณวิริยะ สดชื่น
9. คุณพัชญา วิริยกุศลกุล
10. คุณสุพิชชา นามวงษ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล
1. คุณวณิชชา สีเจิน
2. คุณศันสนีย์ สุจริยา
3. คุณเบญญาภา ศิริบุตร
4. คุณนพพล บุญมี
5. คุณเฉลิมศิลป์ เรืองศรี
6. คุณวีณา แพทย์วงษ์
7. คุณนาฎยา ศรีนาง
8. คุณอาทิตย์ จันทะโพธิ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 25 รางวัล
1. คุณโฆษิต ดีรัศมี
2. คุณเชาวลิตร ศรีบุญเพ็ง (แทน)
3. คุณจินตนา สมวัน
4. คุณก้องพันธ์ จันโดด
5. คุณสดบ บุญโก
6. คุณเรณู มาตรเลี่ยม
7. คุณทองคำ – อภิญญา เสาร์หงษ์
8. คุณรุ่งอรุณ โมรา
9. คุณศรุดา เรืองไทย
10. คุณวิวัฒน์ พัสดุ
11. คุณวัชรี มลิกุล
12. คุณสุภาพร สำนักโนน
13. คุณนครินทร์ ทองแสน
14. คุณสุพาพร ลอยวัฒนกุล
15. คุณบริบูรณ์ ปาน
16. คุณอำพร วรรณรมย์
17. คุณอภิวัฒน์ ทัศศรี
18. คุณทานตะวัน ศรีสุภาพ
19. คุณวัฒนชัย คะชาวังศรี
20. คุณสมพงษ์ จันทร์แก้ว
21. คุณสยาม วีรวิศกุล
22. คุณนาฎยา คงพู่มาลัย
23. คุณเอกชัย จุมพลพงษ์
24. คุณพรพิมล เอี่ยมวิจิตร
25. คุณอัจฉรา เพ็งแจ่ม

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลฉลองตรุษจีน แจกทองรับปี 2017 ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณชัยรัตน์ วิเศษกุล
2. คุณเฟืองลดา สำเร็จเพื่อน

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณจิรณัฐ ไชยคำ
2. คุณแสงเดือน พุทณสร

ผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 5 รางวัล
1. คุณวิไลวรรณ เลี่ยงหนู
2. คุณปราการ ไชยชมภู
3. คุณธนกฤต เล็กตระกูลชัย
4. คุณกรรณิการ์ อภัยรุณ
5. คุณยุรี บูรณโกศล