เมนู

การเตรียมตัวซื้อบ้าน
สำหรับมือใหม่

การเตรียมตัวซื้อบ้าน
สำหรับมือใหม่

สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านในฝัน
บาท

%

ปี
บาท
%
ปี


บาท

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม พนักงานบริษัทและข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี)

สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส

บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)

ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement)หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ และรูปถ่ายกิจการ

สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

สำเนาสัญญาซื้อขาย

  1. หากผู้กู้ยื่นกู้ซื้อบ้านอื่นอยู่ (กู้เองหรือกู้ร่วมกับผู้อื่น) ธนาคารจะนำค่างวดดังกล่าวมาหักจากรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่พอ การกู้อาจมีปัญหาหรือกู้ได้น้อยลง
  2. ผู้กู้ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระ เช่น หนี้ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือค้ำประกันหนี้
  3. ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
  4. หากจดทะเบียนสมรส ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมต่อธนาคารด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น แยกกันอยู่ หรือหาตัวไม่เจอ เว้นแต่หย่าขาดกันแล้ว โดยแสดงทะเบียนหย่า
  5. ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน (บัญชีออมทรัพย์) หรือหลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีพอสมควรเพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
  6. ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะให้ข้อมูลการผ่อนดาวน์ มาประกอบการพิจารณากู้ด้วย